Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.grembox.pl


Data publikacji regulaminu: 30.09.2020 r.
Data wejścia w życie ostatniej zmiany: 31.12.2020 r. (w zw. z nowelizacją Kodeksu cywilnego i Prawa
konsumentów).
Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grembox.pl realizuje spółka:
Grembox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Jana
Matejki 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
844165 oraz posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6412550486 (Sprzedawca).


Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00:


a. pod adresem e-mail: biuro@grembox.pl,
b. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
https://grembox.pl/contact-pol.html
c. pod numerem telefonu: +48 794 674 003,
d. pod adresem Sprzedawcy: ul. Zabrzańska 38, 41-700 Ruda Śląska.


Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających
ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane
wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.


Począwszy od 01.01.2021 r., uprawnienia przysługujące konsumentowi, do odstąpienia od umowy bez
podania przyczyny, rękojmi oraz ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi
przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.


W związku z powyższym, gdy w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o uprawnieniach
konsumenta, w szczególności uprawnieniach do odstąpienia od umowy opisanych w § 10, począwszy
od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również jednoosobowego przedsiębiorcy spełniającego
powyższe kryteria, chyba że omawiane uprawnienia nie zostały wprost w treści regulaminu wyłączone,
a powszechnie obowiązujące przepisy dozwalają ich modyfikację.


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Sprzedawca. Szczegółowe informacje o procesie przetwarzania danych osobowych są dostępne
w Polityce Prywatności i plików cookies zamieszczonej na stronie internetowej www.grembox.pl


§ 1. Definicje


1. Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. Kupujący – Użytkownik który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą;
3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży
niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz wybór z dostępnych sposobów płatności i
dostawy;
5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,
w którym gromadzone i archiwizowane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje
o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
6. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS, która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od
Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
Internetowym.
7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, stanowiąca element
zaproszenia do składania ofert przez Kupujących, a następnie będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
9. Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny dla Użytkowników pod
adresem internetowym: https://grembox.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może
uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu.
10. Sprzedawca – Grembox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej (41-700), przy ul. Jana Matejki 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 844165 oraz posługująca się numerem identyfikacji
podatkowej (NIP): 6412550486, którego magazyn oraz punkt odbioru osobistego
Zamówień znajduje się przy ul. Zabrzańska 38, 41-700 Ruda Śląska.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość
między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą
potwierdzenia realizacji i kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę w wiadomości email.
12. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na
rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. Użytkownik – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.).
15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia,
poprzez jego Konto lub bez zakładania Konta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży,
zawierające listę Produktów, które Kupujący zamierza kupić.


§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz korzystania z Usług elektronicznych


1. Z pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi
Elektroniczne, w szczególności takie jak: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia, Formularz
Kontaktu, Poleć Znajomemu oraz Newsletter.
2. Usługi są świadczone nieodpłatnie, a do korzystania z nich oraz do korzystania ze Sklepu
internetowego, przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty niezbędne jest
spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub wyższej lub
Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 lub wyższej, Google
Chrome w wersji 32.0. lub wyższej, Safari w wersji 1.1 lub wyższej,
d. minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa lub innego urządzenia
przenośnego: 1024 x 768 pikseli.
3. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji
przeglądarek.
4. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej
Cookies oraz Javascript.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Brak
zachowania odpowiedniej reprezentacji Kupującego nie zwalnia osoby składającej Zamówienie
z obowiązku zapłaty, w braku potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Zamówienia uważa się, że osoba składająca Zamówienie działała w imieniu własnym.
7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub
wulgarnym, w tym w szczególności w komentarzach dostępnych w ramach Sklepu
internetowego. W razie zachowań, które Sprzedawca uzna za sprzeczne z powyższymi zasadami
Sprzedawca jest uprawniony do moderowania treści komentarzy, usuwania treści wpisywanych
przez Użytkowników lub do usunięcia Konta Użytkownika.
8. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Strony mogą znajdować się utwory chronione
prawem autorskimi na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają
inne podmioty, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów,
w tym umów licencyjnych. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania
praw własności intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich
prezentowanych w ramach Strony internetowej treści wyłącznie w zakresie dozwolonego
użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie,
wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści
do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez
korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie
uzyskują licencji.


§ 2.a Konto Użytkownika


1. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika przed przystąpieniem do wybrania Produktów
będących przedmiotem Zamówienia lub po ich wybraniu, w trakcie składania zamówienia.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta
Użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w chwili założenia ww. konta przez
Użytkownika. Usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie i korzystanie z Konta jest
świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Użytkownik może założyć konto poprzez zalogowania się za pośrednictwem Facebooka,
LinkedIn, Google.
3. Celem założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności wskazać, czy
zakłada Konto dla firmy czy dla osoby prywatnej, a następnie uzupełnić następujące dane
Użytkownika służące do rozliczeń:
a. imię i nazwisko (lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz imię i nazwisko
osoby reprezentującej – jeśli dotyczy);
b. adres zamieszkania/siedziby;
c. adres e-mail;
d. numer NIP – jeśli dotyczy,
e. numer telefonu;
f. login Użytkownika (loginem automatycznie jest adres e-mail, możliwa jest zmiana)
g. hasło (min. 4 znaki).


4. Użytkownik może również wskazać adres do dostawy inny, niż adres do faktury.
5. Warunkiem założenia Konta Użytkownik jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu
oraz Polityki Prywatności.
6. Po kliknięciu w „Zarejestruj Konto” tworzy się Konto Użytkownika z dostępem do następujących
zakładek: Zamówienia, Dane Osobowe, Produkty, Zwroty Towarów i Dział Reklamacji (RMA).
Użytkownik otrzymuje w chwili rejestracji e-maila z potwierdzeniem utworzenia Konta. Dla
Użytkowników niebędących Konsumentami możliwe jest otrzymanie dostępu do zakładki:
Dostępne środki, w ramach której przydzielany jest Kupującym kredyt kupiecki na warunkach
określonych w § 6 Regulaminu.
7. Pierwsze i następne logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail (loginu) oraz hasła
podanych podczas zakładania Konta. Hasło logowania do Konta może być w każdej chwili
zmienione przez Użytkownika w zakładce „Moje dane”, „Konfiguracja konta”.
8. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail Sprzedawcy żądania usunięcia konta Kupującego wraz ze wskazaniem adresu
poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. W celu
przyspieszenia weryfikacji Użytkownika żądanie usunięcia Konta powinno nastąpić z adresu email podanego przez Użytkownika podczas rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
żądania dodatkowych informacji weryfikujących osobę składającą żądania usunięcia Konta.
9. Użytkownicy posiadający Konto mogą dodawać oceny (1-5 gwiazdek) oraz opinie o Produkcie,
które podlegają akceptacji Sprzedawcy i są publikowane na stronie internetowej w taki sposób,
że są ogólnodostępne. Opublikowana opinia opatrzona jest imieniem Użytkownika oraz
miastem wskazanym jako adres do rozliczeń.
10. Użytkownicy posiadający Konto mogą korzystać z usługi Zapamiętaj koszyk, w ramach której
Sprzedawca zapisuje Produkty dodane do koszyka w celu późniejszego dokończenia
Zamówienia przez Użytkownika oraz usługi Lista obserwowanych, w ramach której Użytkownik
może szybko odnaleźć w Sklepie interesujące go, ulubione produkty i sprawdzić ich cenę lub
dostępność.
11. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła do Konta
Użytkownika. W sytuacji, gdy Użytkownik nie pamięta loginu lub hasła możliwe jest zalogowanie
się do Konta przy użyciu jednorazowych danych przesłanych na adres e-mail podany przy
rejestracji.


§ 2.b Formularz Zamówienia


1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego
pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. W tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu
Internetowego.
2. Po dodaniu wszystkich Produktów do Koszyka złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu
przez Kupującego następujących kroków:
a. podaniu danych osobowych Kupującego, w tym danych do faktury i danych do dostawy,
jeśli się różnią, w tym: imienia i nazwiska/nazwę firmy, adresu (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej,
numeru telefonu kontaktowego – dla zalogowanych Użytkowników dane te są zaciągane
automatycznie z Konta Użytkownika (KROK 1 - KOSZYK),
b. wyborze sposobu dostawy i płatności (KROK 2 – DOSTAWA I PŁATNOŚĆ);
c. wpisaniu ewentualnych uwag do zamówienia, w tym kroku można jeszcze zmienić adres
dostawy i adres odbiorcy, a także formę dostawy (KROK 3 – UWAGI DO ZAMÓWIENIA);
d. obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień Regulaminu
i Polityki Prywatności oraz kliknięciu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (KROK 4 –
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA).
3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego składania.


§ 2.c Formularz Kontaktu „Zadaj Pytanie”


1. Korzystanie z usługi służy nawiązaniu kontaktu z Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza
Kontaktu „Zadaj Pytanie”, dostępnego pod każdym Produktem w Sklepie internetowym.
2. Nawiązanie kontaktu jest możliwe po wypełnieniu Formularza Kontaktu poprzez wskazanie:
adresu e-mail oraz treści wiadomości oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celu kontaktu marketingowego oraz kliknięciu
„Wyślij”.
3. Skorzystanie z Formularza Kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika
na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu w celu uzyskania
odpowiedzi od Sprzedawcy. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne
do skorzystania z Formularza Kontaktu.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktu jest świadczona nieodpłatnie dla wszystkich
Użytkowników, niezależnie od posiadania Konta Użytkownika, usługa jest świadczona przez czas
nieokreślony, a także jest jednorazowa w tym sensie, że służy zainicjowaniu kontaktu
z Sprzedawcą, który następnie będzie kontynuowany bezpośrednio za pomocą poczty
elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą.


§ 2.d Newsletter


1. Korzystanie z Newslettera dostarczanego za pośrednictwem e-maila możliwe jest po podaniu
przez Użytkownika w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu
poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wiadomości w ramach usługi Newslettera
i kliknięciu pola „Zapisz się” lub po zaznaczeniu odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta
Użytkownika lub składania Zamówienia, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na
karcie „Dane osobowe” w ramach Konta użytkownika.
2. Korzystanie z Newslettera dostarczanego za pośrednictwem wiadomości SMS możliwe jest po
zaznaczeniu odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta Użytkownika, a także poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola na karcie „Dane osobowe” w ramach Konta użytkownika.
3. Zapisanie się na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych
osobowych wymaganych do realizacji tej usługi, podanych przez Użytkownika w chwili
zamawiania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest
dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi.
4. Do zamówienia usługi Newslettera dochodzi w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link
aktywacyjny przysłany przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika w trakcie zapisywania
się adres e-mail.
5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
6. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera:
a. dostarczanego e-mailem: poprzez kliknięcie linka dezaktywacyjnego zawartego
w przesyłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail w ramach każdego Newslettera,
zaznaczenie opcji „Wypisz się” w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu
internetowego lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@grembox.pl,
b. dostarczanego SMS: poprzez aktualizację danych w ramach Konta użytkownika w zakładce
„Dane osobowe”, polegające na modyfikacji Danych kontaktowych poprzez odznaczenie
pola dotyczącego zgody na Newsletter SMS pod numerem telefonu komórkowego.


§ 2.e Poleć Znajomemu


1. Użytkownicy mogą korzystać z Usługi Elektronicznej Poleć Znajomemu. Konto Użytkownika nie
jest wymagane.
2. Usługa polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę możliwości rekomendacji przez Użytkownika
wybranego Produktu w Sklepie internetowym innej osobie (potencjalnemu Kupującemu)
poprzez jednorazową, automatyczną wiadomość e-mail przesyłaną przez Sprzedawcę
adresatowi na życzenie Użytkownika. Adresat jednorazowej wiadomości (potencjalny Kupujący)
oraz konkretny Produkt wskazywany jest przez Użytkownika, a Sprzedawca kieruje wiadomość
zawierającą zaproszenie do zapoznania się z polecanym Produktem według danych podanych
przez Użytkownika wraz z ewentualnym komentarzem od Użytkownika.
3. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki w adresie mailowym adresata oraz za treść
komentarza. Adres mailowy potencjalnego Kupującego wykorzystywany jest w celu
zrealizowania Usługi Poleć Znajomemu i nie jest wykorzystywany przez Sprzedawcę do dalszego
bezpośredniego marketingu. Użytkownik może wykorzystać zarchiwizowane dane adresata
wiadomości w ramach tej usługi w celu prowadzenia statystyki nowych Kupujących. Wraz
z przesłaniem wiadomości polecającej adresat wiadomości otrzymuje informacje
o przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym jego uprawnieniach.


§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży


1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
Regulaminem.
2. Ceny podawane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej wyrażone są w polskiej walucie
i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla niektórych produktów podawane są również
informacyjnie ceny netto, co jest jednak wyraźnie zaznaczone. Ceny Produktów nie zawierają
kosztu dostawy, który określony jest w zakładce dostępnej na stronie Sklepu Koszt wysyłki.
3. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje za pośrednictwem
Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego, następnie przyjęcie
go do realizacji i kompletowania przez Sprzedawcę i zawiadomienie o tym Kupującego
w wiadomości e-mail.
5. Kupujący może składać Zamówienia jako zalogowany Użytkownik lub bez zakładania Konta, jako
niezalogowany Użytkownik. Jeśli Użytkownik posiada Konto powinien się zalogować.
6. Kupujący składa Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia, w sposób szczegółowo opisany
w § 2b Regulaminu, tj. poprzez dodanie do elektronicznego koszyka interesujących go
Produktów oraz uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w Formularzu Zamówienia,
a następnie obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień
Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięciu przez Kupującego pola „Zamówienie
z obowiązkiem zapłaty”, które finalizuje proces składania Zamówienia.
7. W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę na bieżąco
o sposobach dostawy i zapłaty za zamawiane Produkty. Następnie, Kupującemu udostępniane
jest na Stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on
informowany o wszystkich zamówionych Produktach, które zostały przez niego wybrane, cenie
za Produkty, a także wybranym przez Kupującego sposobie zapłaty za Produkty oraz terminie,
sposobie i koszcie dostawy.
8. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie
Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres
e-mail Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, które zawiera informacje o numerze, przedmiocie
i sposobie realizacji Zamówienia. Ta wiadomość potwierdza otrzymanie przez Sprzedawcę
oferty zawarcia umowy sprzedaży od Kupującego i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy.
9. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów w Sklepie internetowym. Zamówienia
kompletowane są z aktualnych stanów magazynowych. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia
okaże się, że część spośród Produktów zamówionych przez Kupującego będzie niedostępna,
Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową lub telefoniczną, w celu uzgodnienia
dalszych opcji związanych z zakupem. Kupujący będzie mógł wybrać jedną z opcji: rezygnacja z
Zamówienia, wymianę niedostępnego Produktu na inny aktualnie dostępny lub przesłanie
niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wyboru jednej
z przedstawionych przez Sprzedawcę opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin od chwili
poinformowania o niedostępności danego Produktu, przyjmuje się, że zrezygnował
z Zamówienia, a Sprzedawca anuluje Zamówienie. Jeżeli wszystkie Produkty zamówione przez
Kupującego będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Kupujący dokonał
płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie
zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci
Kupującemu otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Kupujący dokonał płatności
elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na
przesłanie Zamówienia niepełnego, cena zostanie przez Sprzedawcę skorygowana do ceny
dostępnych Produktów oraz odpowiadającej im ceny dostawy. Potwierdzenia ustaleń
w przedmiocie zmiany Zmówienia z Kupującym oraz anulowanie Zamówienia są przesyłane
wiadomością e-mail. W przypadku konieczności zwrotu ceny za niedostępny Produkt
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący, chyba że ustalono inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨dla Kupującego z żadnymi
kosztami.
10. Sprzedawca wysyła do Kupującego wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji
i przystąpienia do kompletowania Zamówienia oraz o możliwości dalszego śledzenia jego
statusu za pośrednictwem Konta Użytkownika. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie
przekazana do systemu mailowego Kupującego w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę
sprzedaży uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w
sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Kupującemu, jak
i nie zostaje potwierdzona Cena sprzedaży. Do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości,
o której mowa w niniejszym punkcie Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu
zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy,
Kupujący może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu poprzez kliknięcie w Anuluj zamówienie
dostępne w zakładce bieżące Zamówienia w ramach Konta Użytkownika. Informacja o
anulowaniu zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę drogą e-mail, a płatności
rozliczane stosownie do treści pkt. 9 powyższej.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej
przystąpienie do realizowania i kompletowania Zamówienia.
12. Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę o statusie realizacji Zamówienia drogą
mailową. Ponadto informacje o aktualnym statusie zamówienia dostępne będą po zalogowaniu
się przez Kupującego do Konta Użytkownika. Wyróżnia się następujące statusy realizacji
zamówienia:
a. przyjęte – Zamówienie wpłynęło do Sprzedawcy i jest wstępnie przyjęte do weryfikacji
dostępności asortymentu w magazynie oraz oczekuje na realizację (w ramach tego
statusu dostępna jest opcja anuluj zamówienie);
b. realizowane – Zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę (umowa sprzedaży
została zawarta) oraz jest kompletowane i przygotowywane do wysyłki w wybrany przez
Kupującego sposób ewentualnie anulowane gdy przed zmianą statusu na realizowane
Kupujący anuluje zamówienie co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy
sprzedaży,
c. gotowe – Zamówienie zostało skompletowane i oczekuje na odbiór osobisty, w tym celu
należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub oczekuje na odbiór przez przewoźnika,
d. wysłane – Zamówienie zostało wydane osobiście Kupującemu lub przekazane
przewoźnikowi celem doręczenia. Kupujący otrzymuje e-mail z numerem przesyłki oraz
możliwością jej śledzenia.


§ 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt


1. Dostępne metody płatności za Zamówienia opisane są na Stronie Internetowej Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na każdym etapie składania Zamówienia.
2. Kupujący może skorzystać ze sposobu płatności przed wysyłką lub przy odbiorze.
3. Kupujący ma do dyspozycji następujące metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę
Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
(w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu
Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkty wydane
zostaną w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
c. gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
płatności przez Kupującego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie
po skompletowaniu Zamówienia).
4. W przypadku dostawy za granicę nie ma możliwości płatności za pobraniem.
5. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na doręczanie faktur elektronicznych na
adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury
w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność
ich treści. Dostęp do wystawionych faktur VAT jest stale zapewniony w ramach Konta
Użytkownika, gdzie Kupujący może samodzielnie pobrać wystawione faktury elektroniczne w
dowolnym czasie oraz ilości.
6. Korzystając ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności dostawy towarów
w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli sprzedawca otrzyma
w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, a z dowodów
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją
rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) paragon fiskalny wystawiany jest
jedynie Konsumentom dokonującym odbioru osobistego zamówionych Produktów.
W pozostałym zakresie dokumentem ewidencjonującym sprzedaż jest faktura elektroniczna.


§ 5. Koszt, sposoby i terminy dostawy


1. Dostępne sposoby dostawy, ich koszt oraz przybliżony termin opisane są na Stronie
Internetowej Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej Kosztów wysyłki oraz prezentowane
są Kupującemu na etapie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu na terenie kraju i zagranicą mogą się różnić.
3. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres
wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (adres dostawy).
4. Dostawa Produktów do pozostałych państw Unii Europejskiej lub poza Unię Europejską możliwa
jest tylko po uprzednim indywidualnym ustaleniu kosztów takiej wysyłki i otrzymaniu przedpłaty
za całość Zamówienia na konto Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
a. przesyłka kurierska DPD , Geis (wysyłka paletowa) lub Kurier Paleta,
b. odbiór osobisty z magazynu w Rudzie Śląskiej, przy ul. Zabrzańskiej 38.
6. Orientacyjny termin dostawy Produktu do Kupującego wskazany jest przy każdym Produkcie
w Sklepie internetowym. Realizacja tego terminu zależna jest m.in. od ostatecznego wyboru
przez Kupującego sposobu płatności oraz sprecyzowania sposobu dostawy Zamówienia.
W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
8. W trakcie składania Zamówienia, w podsumowaniu dotyczącym Dostawy i płatności wskazany
jest przewidywany termin dostawy przedmiotu Zamówienia, nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub
dłuższy termin.
9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie
będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie
będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.


§ 6. Kredyt kupiecki


1. Na zasadach określonych w odrębnej umowie zawieranej w formie pisemnej między
Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem przydzielany jest Kupującemu kredyt
kupiecki do wykorzystania w Sklepie internetowym.
2. W celu uzyskania kredytu kupieckiego należy kontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail
oraz uzgodnić indywidualnie kwotę kredytu oraz zasady jego spłaty.


§ 7. Rękojmia


1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczać Produkty wolne od wad.
2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność
z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Kupujących nie będących Konsumentami, w tym
przedsiębiorców (osób fizycznych) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
4. W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: (1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
(2) żądać usunięcia wady, (3) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny (4) złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może
odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową
rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
nadmiernych kosztów.
7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie
utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym
rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest
upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy
na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615
kodeksu
cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Ustawy o prawach
konsumenta) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie
dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa
się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną.


1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
Produktu, która została wskazana w § 7 Regulaminu) Kupujący może składać przede wszystkim
na adres e-mail: biuro@grembox.pl oraz na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, w takiej samej formie, w jakiej została
zgłoszona reklamacja.


§ 9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu
do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na
stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu
do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie
samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
może zostać złożone na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (2) w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@grembox.pl,
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy
o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w § 12 Regulaminu. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez
Konsumenta.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego
niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby
Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony

w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym
to zdarzenie nastąpiło.
2. Wykonanie umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym podlega prawu
polskiemu. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem Konsumenta
ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy
prawa państwa Konsumenta.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem,
niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia
skuteczności umowy z Kupującym w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające
umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem
skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym
zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego
z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej,
w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym
w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia
na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi
Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


§ 12. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wersja PDF do pobrania – kliknij tutaj.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Do:
Grembox Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
ul. Jana Matejki 16, 41-700 Ruda Śląska, biuro@grembox.pl
Adres, na który należy odesłać zamówienie:
Grembox Sp. z o.o., ul. Zabrzańska 38, 41-700 Ruda Śląska

Od:
imię i nazwisko Konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………….
adres Konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dotyczy:
Zamówienia nr …………………………….……………….. lub faktury nr ………………………………………………………….
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących Produktów z wyżej wskazanego zamówienia / faktury :
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwrot środków proszę przesłać na rachunek bankowy o nr …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam(**), że Produkt kupiłam/em(*) w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją
działalnością gospodarczą, ale z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności
gospodarczej.
……………………………………………………… …………………………………….…………
Miejsce i data podpis Konsumenta(-ów)
(*) – niepotrzebne skreślić.
(**) – Oświadczenie dotyczy wyłącznie jednoosobowych przedsiębiorców.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel